Přihlášení
Email:
Heslo:
Registrovat | Zapomenuté heslo

Obchodní podmínky eshopu dpmul.cz

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Revoluční 26, 401 11  Ústí nad Labem

IČO: 250 13 891

Společnost je zapsána  v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis je vždy uveden u každého výrobku. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen nové zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst. 3 občanského zákoníku).

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c) Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky - kontaktní informace

d) Kupující učiněním závazné objednávky zároveň výslovně prohlašuje, že při uzavírání smlouvy podle těchto podmínek nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 

V. Cena, doprava a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu dpmul.cz jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Vyhrazujeme si právo změn uvedených cen v případě výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, a nebo další aktualizace nabídky.

Jednotlivé způsoby dopravy a platby

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků.

V případě jakýchkoliv závad, nebo podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky.

V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky poškození.

Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad; je přiložena v zásilce.

VIII. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách dpmul.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce nebo došlo k mechanickému poškození zboží.

c) Místem uplatnění reklamace je dále provozovna firmy – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Zákaznické centrum v ulici Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem.

O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit.

d) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.

VII. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust. § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 30 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Výjimku z možnosti odstoupení od smlouvy jsou stanovené v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku.

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 30 denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, včetně prodejního dokladu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Po obdržení vráceného zboží a jeho překontrolování budou peníze za zboží, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, bude mu zaplacená částka vrácena nejpozději do 30 dnů od jejího odstoupení.

 

VIII. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Od 1. 2. 2016 nabývá účinnosti rozsáhlá novela (č. 378/2015 Sb.) zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

X. Osobní údaje

Řídíme se při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné, elektronické, nebo telefonické žádosti zákazníka upravit, nebo vymazat z databáze společnosti.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné k 1. 4. 2017.

 

Doprava a platba

Poštovné při objednávce nad 1500 Kč Zdarma!

Česká pošta, balík do ruky 89 Kč, dobírka 128 Kč

Česká pošta, balík na poštu 79 Kč, dobírka 118 Kč

Sleva na dopravu nad 1500 Kč Zdarma, osobní odběr zdarma

Objednávku je možné vyzvednout osobně v Zákaznickém centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v ulici Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

Balné neúčtujeme u žádné objednávky

Jelikož jsou Vám objednávky pro větší pohodlí doručovány přímo na adresu, je důležité uvádět správný telefonní kontakt, aby Vás mohl dopravce informovat o předání zásilky.

Česká pošta garantuje dodání zásilky následující den po přijetí. Pokud nebudete zastiženi doma, bude zásilka uložena na příslušné poště.

Standardní doba expedice je 1-3 dny od přijetí objednávky.

 

Možnosti platby:

GoPay – platba předem pomocí platební karty

Platba v hotovosti při převzetí zásilky

Platba předem pomocí platebního příkazu