Oznámení o porušení práva EU

OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA EU – „WHISTLEBLOWING“

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „společnost“) zavedl v souladu se zákonem O ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. a se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) tzv. vnitřní oznamovací systém. Ten umožňuje zejména přijímat oznámení o jednání proti právu EU od specifikovaného okruhu fyzických osob a dále s těmito oznámeními nakládat, chránit totožnost oznamovatelů a dalších osob, chránit informace uvedené v oznámení a komunikovat s oznamovateli. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů v této oblasti je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterém zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Kdo může oznamovat?

Fyzická osoba, která se dozvěděla o porušení práva EU.

Co oznamovat? 

Porušení nebo hrozící porušení právního předpisu, který spadá do oblastí vymezených Směrnicí. pozn.: Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněna na webu Ministerstva spravedlnosti  https://oznamovatel.justice.cz a je průběžně aktualizován.

Jak porušení oznámit?

V aplikaci „Nenech to být“

Anonymizované oznámení doporučujeme podávat prostřednictvím aplikace „Nenech to být“. Do té lze vstoupit:

  1. Prostřednictvím tohoto odkazu
  2. Naskenováním tohoto QR kódu:

  3.  Prostřednictvím webové stránky nntb.cz v sekci „Chci něco oznámit“ – „Moje organizace“, kde zadáte kód: 33lamxi4lk.

 

 

     Další možnosti podávání oznámení

  • ústně na telefonním čísle: + 420 475 652 201, nebo v místě sídla povinné osoby či v jiném místě (osobní schůzku je třeba předem domluvit na uvedeném telefonním čísle),

  • doručením písemného oznámení na doručovací adresu společnosti, v obálce označené: „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING, URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU“.

 

Oznámení těmito způsoby přijímá a dále je zkoumá a nakládá s nimi příslušná osoba: Ing. Tomáš Pavel, manažer interních procesů, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., tel.: +420 475 652 201.

 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. si vyhrazuje právo upravit tuto informaci zejména ve vazbě na aktuální vývoj legislativy.