Obchodní podmínky pro užívání mobilní aplikace DPMÚL

OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2. DEFINICE POJMŮ

3. NEPLATNÝ MOBILNÍ JÍZDNÍ DOKLAD 

4. INFORMAČNÍ SLUŽBY .

5. NÁKUP MOBILNÍHO JÍZDNÍHO DOKLADU A PODMÍNKY JEHO POUŽÍVÁNÍ

6. PŘEPRAVNÍ KONTROLA 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9. REKLAMACE A STÍŽNOSTI..

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, doručovací adresa Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem, IČO:25013891, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 jakožto provozovatel mobilní aplikace DPMÚL (dále jen „Provozovatel") upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím Mobilní aplikace DPMÚL (dále jen „MAP DPMÚL“) prodávajícího, jakož i podmínky užívání mobilních jízdních dokladů zakoupených v této aplikaci.

2. Mobilní aplikace DPMÚL je klientskou aplikací určenou pro nákup mobilních jízdních dokladu a odbavení cestujících na linkách městské hromadné dopravy provozované Provozovatelem a na linkách příměstské autobusové dopravy (dále jen „PAD“) v zóně 101 Ústí nad Labem provozovaných dopravci zapojených v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“), prostřednictvím které má cestující přístup zejména k následujícím službám: a) Vyhledávání spojení, b) Nákup mobilních jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu, c) Přístup na webové stránky Provozovatele www.dpmul.cz , d) Informace o cenách jízdného (dále jen „Ceník“), e) Kontaktní formulář pro možnost podání reklamace, podnětu, pochvaly.

3. Prostřednictvím mobilní aplikace DPMÚL jsou poskytovány Služby v souladu s platným Tarifem Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK"), který v systému DÚK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených do systému DÚK. Tarif DÚK vyhlašuje Ústecký kraj a jeho plné znění je dostupné na adrese https://www.kr-usteckv.cz/doprava-usteckeho-kraie.asp

4. Mobilní aplikace DPMÚL je elektronická aplikace volně přístupná pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Právní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem vzniká instalací mobilní aplikace DPMÚL, a řídí se těmito Podmínkami, jakožto rámcovou smlouvou, Tarifem DÚK a právním řádem České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Souhlas s těmito Podmínkami je vyžadován již při instalaci mobilní aplikace DPMÚL, neboť tímto krokem je vůči Provozovateli učiněn návrh na uzavření smlouvy. Provozovatelův souhlas s uzavřením smlouvy je dán v okamžiku řádného provedení instalace mobilní aplikace DPMÚL.

7. Prodávající vystaví zákazníkovi po uhrazení ceny mobilního jízdního dokladu daňový doklad, který je zákazníkovi k dispozici ke stažení na www.elektronickejizdenky.cz . Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat užívání MAP DPMÚL v případě, že tato je použita v rozporu s těmito Podmínkami nebo zneužita pro plnění odlišné od Služeb dle odst. 2 tohoto článku Podmínek. Za užívání mobilní aplikace v rozporu s Podmínkami se považují také neautorizované zásahy do její funkčnosti. Obchodní podmínky pro užívání mobilní aplikace Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Stránka 3/8 2.

2. DEFINICE POJMŮ

1. Provozovatel mimo obecné zkratky zavedené těmito Podmínkami v jejich dílčích ustanoveních výslovně upravuje následující vybrané pojmy životních cyklů funkcionalit mobilní aplikace DPMÚL, Definice pojmů již obsahují práva a povinnosti klientů ve vztahu k danému pojmu a mohou být dále doplněny nebo zpřesněny v rámci ostatních ustanovení těchto Podmínek.

2. „Zákazník" představuje souhrnný pojem pro klienty, kteří si stáhli mobilní aplikaci DPMÚL, do příslušného zařízení; Zákazníci se dále člení v závislosti na objemu využívání Služeb.

3. „Zařízení" je hardwarový nosič Zákazníka, na kterém je nainstalovaná mobilní aplikace DPMÚL.

4. „Mobilní jízdní doklad" je elektronický jízdní doklad, jímž zákazník prokazuje úhradu jízdného/přepravného při přepravní kontrole, dle smluvních přepravních podmínek Provozovatele a přepravních podmínek DÚK u dopravců PAD při přepravě v zóně 101 Ústí nad Labem a Tarifu DÚK. Za mobilní jízdní doklady jsou považovány jízdní doklady DÚK pro jednotlivou jízdu - jde o jízdní doklady s časovou platností 45 minut, 60 minut, kdy platnost těchto jízdenek je udaná v minutách. Dále jsou za mobilní jízdní doklady považovány jízdní doklady DÚK platné pro zónu 101 Ústí nad Labem s platností na 1 Den, tj. od data platnosti do 04:00 hodin následujícího dne.

5. „Mobilní jízdní doklad před platností" je časově omezený stav jízdního dokladu v MAP DPMÚL, který nastane po nákupu mobilního jízdního dokladu, ale jeho platnost nastane do 60 sekund po jeho zakoupení. Mobilní jízdní doklad před platností již nelze deaktivovat.

6. „Platný mobilní jízdní doklad" je jízdní doklad obsahující všechny informace vedoucí k úspěšnému odbavení při přepravní kontrole nebo při kontrole řidičem vozidla. Platnost mobilního jízdního dokladu po uplynutí ochranného období, tj. v časovém odstupu jedné (1) minuty od nákupu mobilního jízdního dokladu, tato doba je MAP DPMÚL, a.s. nastavena automaticky a provozovatel si vyhrazuje právo ji změnit (tj. i zkrátit).

7. „Osobní doklad" je doklad cestujícího vydaný správním úřadem, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii nebo digitální zpracování podoby zákazníka (občanský průkaz, cestovní pas), v případě dítěte do 15 let může zákonný zástupce předložit i rodný list dítěte do 15 let.

8. „Spotřebovaný mobilní jízdní doklad" je stav jízdního dokladu po uplynutí časové platnosti mobilního jízdního dokladu.

9. „Archivovaný mobilní jízdní doklad" je spotřebovaný jízdní doklad uložený v systému mobilní aplikace DPMÚL, a.s. Po uplynutí lhůty 3 měsíců již není dostupný daňový doklad ke spotřebovanému jízdnímu dokladu.

3. NEPLATNÝ MOBILNÍ JÍZDNÍ DOKLAD

1. Neplatný mobilní jízdní doklad je takový jízdní doklad, který:

 • nebyl zakoupen dle podmínek Tarifu DÚK,
 • byl použit před uplynutím ochranné doby a započetím platnosti,
 • nebyl platný v dané zóně (tj. byl použit mimo povolenou cestu stanovenou Tarifem DÚK nebo mimo povolené kontrolní nadzóny stanovené Maticí povolených cest DÚK),
 • pozbyl své časové platnosti uplynutím doby platnosti,
 • byl objednán a zaplacen jiným způsobem než z mobilní aplikace DPMÚL, a.s. instalované v zařízení zákazníka,
 • byl neoprávněně jakkoliv pozměněn, upraven nebo zkopírován,
 • byl přeposlán, 
 • byl použit pro jiné jízdy, než je přípustné,
 • byla použit neoprávněnými osobami,
 • nejedná se o originál,
 • nelze-li z příčin na straně zákazníka ověřit jeho platnost (např. z důvodu vybití zařízení),
 • není při přepravní kontrole nalezen,
 • nebyl při elektronické kontrole (QR kód) uznán za platný,
 • byl zakoupen až v době provádění přepravní kontrole nebo až po výzvě přepravním kontrolorem,
 • nedoložil k mobilnímu jízdního dokladu nárok na slevu nebo bezplatnou přepravu dle Tarifu DÚK.

4. INFORMAČNÍ SLUŽBY

1. „Informační služby" poskytuje provozovatel zákazníkům a široké veřejnosti a tyto se dále člení na následující informační kanály:

 • „Infolinka" je informační služba poskytovaná prostřednictvím bezplatné telefonické linky, dostupné na kontaktech uvedených přímo v MAP DPMÚL a.s., infolinka je v provozu v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin,
 • „Web" je informační služba poskytovaná na internetových stránkách provozovatele umožňující dálkový přístup, a to na adrese www.dpmul.cz ,
 • „Kontaktní místo" je Zákaznické a informační centrum provozovatele.

5. NÁKUP MOBILNÍHO JÍZDNÍHO DOKLADU A PODMÍNKY JEHO POUŽÍVÁNÍ

1. Přehled mobilních jízdních dokladů uvedených Tarifu DÚK, které lze prostřednictvím MAP DPMÚL zakoupit, včetně jejich cen, je provozovatelem uveřejněn, jak přímo v MAP DPMÚL, tak i v Tarifu DÚK. Provozovatel si vyhrazuje právo portfolio a ceny těchto jízdních dokladů měnit, a to v závislosti na aktualizaci Tarifu DÚK. Změny jsou provozovatelem oznamovány na stránkách www.dpmul.cz .

2. Zákazníkovi je v rámci jednoho nákupu umožněno koupit 1 ks mobilního jízdního dokladu.

3. Zakoupený mobilní jízdní doklad je možné využít jen pro držitele mobilní aplikace. V MAP DPMÚL lze zakoupit mobilní jízdní doklad i pro spolucestující, podmínkou pro jejich použití je, aby držitel zařízení a spolucestující cestovali vždy společně.

4. Před dokončením nákupu mobilního jízdního dokladu je zákazník povinen zkontrolovat správnost vybraného druhu mobilního jízdního dokladu.

5. Zákazník je povinen použít mobilní jízdní doklad pouze v souladu s Tarifem DÚK, Smluvními přepravními podmínkami DPMÚL a DÚK. Zejména je povinen nastoupit do dopravního prostředku nebo vstoupit do přepravního prostoru pouze s platným jízdním dokladem uloženým pouze v zařízení, na kterém byl zakoupený.

6. Mobilní jízdní doklad zakoupený v mobilní aplikaci DPMÚL, je platný do 60 vteřin od zakoupení, tj. od okamžiku, kdy se na jízdence zobrazí zelenou barvou podbarvený text „Platná“. Doba do začátku platnosti jízdního dokladu je zobrazena nad QR kódem jízdního dokladu. Jedná se o jízdní doklad s již zobrazenými prvky kontroly (QR kód, vizuální informace o platnosti atd.). Zákazník je povinen se při přepravní kontrole prokázat již platným jízdním dokladem.

7. Mobilní jízdní doklady nelze zakoupit do zásobníku a postupně je aktivovat ani je aktivovat na určitý čas např. dle vyhledaného spojení.

8. Provozovatel výslovně upozorňuje, že pokud zákazník používá MAP DPMÚL v zařízení, u kterého byly provedeny změny nastavení, tzv. „root" (tj. změny, které mohou vést k narušení bezpečnosti daného zařízení např. snížením jeho odolnosti proti škodlivému softwaru), ztrácí možnost obnovení mobilního jízdního dokladu, v případě ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné reklamace.

6. PŘEPRAVNÍ KONTROLA

1. Přepravní kontrola mobilních jízdních dokladů probíhá tak, že se ověřuje, zda byl konkrétní mobilní jízdní doklad objednán a uhrazen z mobilní aplikace instalované v zařízení cestujícího a zda je v okamžiku kontroly platný a děje se tak mimo jiné ověřováním dat, které mobilní jízdní doklad obsahuje

2. Průběh přepravní kontroly stanoví Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách provozovatele. Pověřená osoba provozovatele je oprávněna provádět přepravní kontrolu následujícími způsoby, a to buď kumulativně, nebo i jen jedním z nich:

 • kontrola QR kódu,
 • vizuální kontrola jízdního dokladu,
 • kontrola přes telefonní číslo zařízení,
 • kontrola dynamického prvku (např. pohybující se aktuální čas, grafické zobrazení zbývající časové platnosti jízdenky, aj.).

3. Zákazník, který se prokazuje při přepravní kontrole platným mobilním jízdním dokladem zakoupeným v MAP DPMÚL je povinen předložit tento jízdní doklad ke kontrole na funkčním a nepoškozeném zařízení tak, aby mohla být provedena řádná přepravní kontrola. Je-li mobilní jízdní doklad zákazníkem k přepravní kontrole předložen na Zařízení, které výše uvedené parametry nesplňuje a přepravní kontrola není úspěšná, nese zákazník plnou odpovědnost a není oprávněn takový mobilní jízdní doklad reklamovat.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. V mobilní aplikaci lze zakoupit mobilní jízdní doklady pro tyto skupiny cestujících:

 • Děti a mládež od 6 do dosažení věku 18 let,
 • Žák, student od 18 do dosažení věku 26 let,
 • Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu,
 • Osoba od 62 do 65 let,
 • Osoba přepravující dítě do věku 3 let,
 • Osoba od dosažení věku 65 let,
 • Příjemce invalidního důchodu 3. stupně.

Dále lze zakoupit mobilní jízdní doklad pro přepravu spoluzavazadla, psa nebo jízdního kola.

2. Cena mobilního jízdního dokladu je stanovena Tarifem DÚK v korunách českých včetně DPH. Má-li zákazník v souladu s Tarifem DÚK nárok na slevu, uplatňuje ji již při nákupu mobilního jízdního dokladu a nárok na tuto slevu je povinen prokázat na výzvu pověřené osoby provozovatele dle podmínek Tarifu DÚK a smluvních přepravních podmínek provozovatele. Provozovatel vůči zákazníkovi neúčtuje žádné další související poplatky. V ceně nákupu není zahrnuta cena případných datových služeb, které zákazník používá pro přístup k MAP DPMÚL.

3. Po uhrazení příslušné částky zákazníkem vystaví MAP DPMÚL mobilní jízdní doklad, který si cestující může vytisknout na www.smsjizdenky.cz . Daňový doklad obsahuje informace o ceně, o časové a zónové platnosti, identifikační kód a kontrolní prvky pro přepravní kontrolu.

4. Mobilní jízdní doklady zakoupené prostřednictvím MAP DPMÚL jsou uloženy v elektronickém systému provozovatele pro případnou pozdější kontrolu ze strany dopravce i zákazníka.

5. V MAP DPMÚL lze platit pouze bezhotovostně platebními kartami prostřednictvím platební brány. Provozovatel dále umožňuje platby i bezhotovostně prostřednictvím služeb Apple Pay a Google Pay. Provozovatel si dále vyhrazuje právo doplnit i další bezhotovostní platební způsoby, tyto oznámí zákazníkům a široké veřejnosti na www.dpmul.cz .

6. Provozovatel zákazníkům vydává za nákup mobilního jízdního dokladu daňové doklady dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad zpětně za dobu 10 let je možné vyžádat prostřednictvím e-mailu uvedeného na www.smsjizdenky.cz .

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením zakoupeného mobilního jízdního dokladu, jež se zákazníkovi zobrazí přímo v zařízení, ze kterého jízdní doklad objednal.

8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od kupní smlouvy není podle § 1840 písm. h) občanského zákoníku možné.

9. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

1. Případnou reklamaci nebo stížnost na jednotlivé transakce uskutečněné v MAP DPMÚL, jakož i nefunkčnost mobilního jízdního dokladu lze uplatnit prostřednictvím reklamačního formuláře přímo v MAP DPMÚL nebo na www.dpmul.cz nebo osobně na Zákaznickém a informačním centru provozovatele. Při využití reklamačního formuláře na www.dpmul.cz obdrží zákazník notifikační e-mail s informací o přijetí reklamace. Při uplatnění takovéto reklamace je zákazník povinen uvést telefonní číslo mobilního zařízení, ze kterého byl mobilní jízdní doklad zakoupený, datum a čas nákupu a druh mobilního jízdního dokladu, příp. doložit daňový doklad a popsat rozhodné skutečnosti pro důvod reklamace.

2. Informaci o vyřízení reklamace nebo stížnosti zákazníka zašle prodávající na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v reklamačním formuláři, příp. na jiný kontakt uvedený zákazníkem.

3. Zákazník je oprávněn reklamovat mobilní jízdní doklady, a to z důvodu, kdy mobilní jízdní doklady vykazují vady v důsledku provozu MAP DPMÚL. Za tyto vady se považuje zejména:

 • po zakoupení se mobilní jízdní doklad nezobrazí v MAP DPMÚL,
 • mobilní jízdní doklad po nákupu nenabyl platnosti,
 • mobilní jízdní doklad vykazuje všechny potřebné znaky pro řádné provedení přepravní kontroly, a přesto nebyla kontrola úspěšná.

4. Zákazník není oprávněn reklamovat události a úkony související s přepravou, výší ceny mobilního jízdního dokladu dle Tarifu DÚK a volbu jízdního tarifu zakoupeného mobilního jízdního dokladu, pokud byl zakoupen na základě doporučení v rámci funkcionality vyhledávání spojení.

5. Zákazník uplatňuje své právo reklamace vůči Provozovateli ve lhůtě 30 dnů od vzniku reklamačního důvodu.

6. Reklamaci včetně případného odstranění vady provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se zákazníkem, takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada skutečně existovala a zákazník má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7. Provozovatel v případě uznání reklamačního nároku provede reklamaci formou vrácení celé výše jízdného zákazníkovi, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba za jízdní doklad provedena.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Při používání mobilního jízdního dokladu je zákazník povinen seznámit se s těmito předpisy:

 • vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Tarifem DÚK – tarif Dopravy Ústeckého kraje,
 • Smluvními přepravními podmínkami pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.,
 • zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a tyto dodržovat.

2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

4. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku.

6. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – www.DPMÚL.cz

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2023.

2. Prodávající si vyhrazuje právo znění těchto obchodních podmínek měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dpmul.cz a v MAP DPMÚL před účinností změny obchodních podmínek.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení.

5. Obchodní podmínky jsou archivované prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

6. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: sekretariát Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, doručovací adresa Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem,
 • adresa pro doručování elektronické pošty: info@dpmul.cz ,
 • telefon na Zákaznické a informační centrum prodávajícího: + 420 800 100 613,
 • přepážka Zákaznického a informačního centra prodávajícího, Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem.