Přepravní kontrola

Přepravní kontrola a sankce za porušení přepravních podmínek

Základní výše přirážky a platba

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu

Přirážka za porušení přepravních podmínek

Základní výše přirážky

1 500 Kč

1 500 Kč

Platba na místě kontroly

700 Kč

700

Platba do 30 kalendářních dnů

1000 Kč  + jízdné

1 000 Kč

Platba od 31 kalendářního dne

1500 Kč  + jízdné

1 500 Kč

Dodatečné  předložení do  30 kalendářních dnů ①

50 Kč

x

Dodatečné předložení pro cestující ve věku od 15 let do dosažení věku 18 let po 30 kalendářních dnech do podání žalobního návrhu ②

200 Kč

x

 je-li  cestující držitelem:

 • dokladu opravňujícího dle Tarifu DÚK k bezplatné přepravě nebo

 • mobilní časové jízdenky nebo

 • elektronického jízdního dokladu časového na bázi BČK DÚK nebo

 • elektronického jízdního dokladu časového na bázi BBK se svým jménem a příjmením vyraženým na této BBK nebo

 • elektronického jízdního dokladu časového zlevněného, zvýhodněného nebo určeného k bezplatné přepravě na bázi BBK nebo BČK DÚK nebo

 • mobilního jízdního dokladu časového uloženého v DÚKapce s personifikovaným profilem v nejvyšším stupni nebo

 • jízdního dokladu, ke kterým měl dle podmínek Tarifu DÚK nebo SPP DPÚL předložit doklady prokazující nárok na slevu nebo bezplatnou přepravu

a těmito doklady se nemohl pověřené osobě dopravce při přepravní kontrole prokázat. Předpokladem pro snížení přirážky je fyzické předložení jízdních dokladů, dokladů nebo průkazů v doplatkové pokladně přepravní kontroly DPmÚL. Z dodatečně předloženého dokladu musí vyplývat jeho platnost v době kontroly a jeho oprávnění k použití na linkách MHD.

②  je-li cestující držitelem:

 • dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě dle Tarifu DÚK nebo

 • mobilního časového jízdního dokladu nebo

 • elektronického jízdního dokladu časového na bázi BČK DÚK zapsaného na personifikované BČK DÚK nebo

 • elektronického časového jízdného zlevněného na bázi BBK  nebo

 • mobilní časové jízdenky nebo

 • mobilní časové jízdenky uložené v DÚKapce s personifikovaným profilem v nejvyšším stupni nebo

 • jízdního dokladu, ke kterým měl dle podmínek Tarifu DÚK nebo SPP DPÚL předložit doklady prokazující nárok na slevu nebo bezplatnou přepravu

a těmito doklady se nemohl pověřené osobě dopravce při přepravní kontrole prokázat, má nárok na snížení přirážky. Předpokladem pro snížení přirážky je jejich fyzické předložení v doplatkové pokladně přepravní kontroly DPMÚL. Z dodatečně předloženého dokladu musí vyplývat jeho platnost v době kontroly a jeho oprávnění k použití na linkách MHD.

Možnosti úhrady dlužné částky

 1. Na místě kontroly přepravnímu kontrolorovi
 • hotovostní platba
 • bezhotovostní platba bezkontaktní bankovní platební kartou

Po zaplacení přirážky obdrží cestující od přepravního kontrolora doklad o zaplacení přirážky, v případě bezhotovostní platby i účtenku z terminálu. Proti přirážce zaplacené na místě kontroly není přípustné odvolání.

      2.  V doplatkové pokladně přepravní kontroly

 • hotovostní platba
 • bezhotovostní platba bezkontaktní bankovní platební kartou

Při platbě dlužné částky je cestující povinen předložit kopii zápisu o provedené přepravní kontrole nebo osobní identifikační doklad vydaný správním úřadem, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii nebo digitální zpracování podoby cestujícího (občanský průkaz, cestovní pas).

 1. Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem

 • předčíslí                             10006
 • číslo účtu                            3702411
 • kód banky                           0100
 • variabilní symbol                je uveden na zaslané výzvě k plnění
 • specifický symbol               (evidenční číslo) uvedené na lícové straně zápisu o provedené přepravní kontrole (6 - ti místné)
 •  IBAN (pro zahraniční platby):      CZ43 0100 0100 0600 0370 2411

Pro posuzování výše sankce je rozhodným dnem datum zaplacení celé dlužné částky, tj. včetně jízdného, byla-li sankce uložena za jízdu bez platného jízdního dokladu.

Cestující je povinen dlužnou částku zaplatit nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data uložení přirážky. Před podáním žalobního návrhu bude cestujícímu podle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu zaslána výzva k plnění. Za každou zaslanou výzvu k plnění jsou k dlužné částce účtovány i náklady za provedení 1 úkonu dle vyhlášky č. 254/2015 Sb. 

Pro řádné zaúčtování platby je nutné uvést variabilní symbol nebo specifický symbol. Je-li jméno a příjmení cestujícího, na kterého je dlužná částka vedena odlišné od osoby, která provádí platbu, je nezbytné do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dlužníka.

Přirážku ve výši 50 Kč a 200 Kč nelze uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, neboť její úhrada je spojena s fyzickým předložením dokladu na přepážce doplatkové pokladny přepravní kontroly DPmÚL.

Provozní doba doplatkové pokladny

Provozní doba doplatkové pokladny přepravní kontroly v pracovní dny

 

pondělí

úterý, středa

čtvrtek

 pátek

provozní doba

8:00 - 17:00 hodin

7:00 - 14:00 hodin

zavřeno

7:00 - 11:30  hodin

přestávka

11:30 - 12:30 hodin

11:30 - 12:30 hodin

   

 

Provozní doba doplatkové pokladny přepravní kontroly v pracovní dny od  1. 7. do 31. 8. a od 23. 12. do 30. 12.

 

pondělí, úterý, středa

čtvrtek

pátek

provozní doba

8:00 - 14:00 hodin

zavřeno

7:00- 11:30 hodin

přestávka

11:30 - 12:30hodin

zavřeno

 

Dne 31. 12. je doplatková pokladna uzavřena.
Poslední zákazník je odbaven 15 minut před přestávkou nebo koncem provozní doby.
Doplatková pokladna je umístěna v II. patře, Revoluční ul. 26, 401 11 Ústí nad Labem.
Vstup do doplatkové pokladny je přes vyvolávací systém, který je umístěný
na Zákaznickém a informačním centru (přepážka č. 6). 

 Poskytování  informací

Informace o pohledávkách s ohledem na ochranu osobních údajů po telefonu nepodáváme!  Informace lze získat osobně v doplatkové pokladně a poskytují se zákonnému zástupci u osoby, která nedosáhla plnoletosti, subjektu údajů po předložení jeho osobního identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas), osobě, která předložila ověřenou plnou moc od subjektu údajů nebo soudem ustanovenému opatrovníkovi po předložení listiny o jmenování opatrovníka příslušného soudu. Informace lze získat i po zaslání žádosti na adresu:

Dopravní  podnik města Ústí nad Labem a.s., doručovací adresa Jateční 426, 400 21 Ústí nad Labem
Datová schránka:       7ecdrnn
Kontaktní formulář:    zde

Sazebník poplatků

V souladu se směrnicí č. 125/2022 byl od 1. srpna 2022 stanoven sazebník, který zpoplatňuje níže uvedené úkony

Výpis pohledávek a výpis údajů ze spisové složky

80 Kč

Výpis ze spisové složky uložené v archivu ve vozovně Předlice

400 Kč

Potvrzení o bezdlužnosti

50 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH

V případě časové náročnosti na zpracování jednotlivých úkonů, zejména při výpisu ze spisové složky uložené v archivu v Předlicích, bude výpis vyhotoven ve sjednaném termínu.

Jednotlivé úkony budou vyhotoveny po předložení vyplněné žádosti a dokladu žadatele vydaného správním úřadem, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a fotografii nebo digitální zpracování podoby žadatele, který musí být přítomen v doplatkové pokladně (občanský průkaz, cestovní pas). Jednotlivé úkony lze vyhotovit i na základě úředně ověřené plné moci k tomuto úkonu nebo na základě předložení dokladů o výkonu opatrovníka žadatele.

Poplatky za jednotlivé úkony lze hradit výhradně hotovostní platbou.

Kontakty na oddělení přepravní kontroly

Přepravní kontrola                            475 258 133, 475 258 136
Soudní oddělení                               475 258 129
Exekuční oddělení                            475 258 128

Vymáhání pohledávek – exekutorský úřad

Exekutorský úřad Prachatice - Mgr. Kamil Košina

Sídlo exekutorského úřadu:

Zdíkov 79, 384 73 Stachy
tel.  +420 388 311 061
fax: +420 388 310 897

Kontakt:
kontaktní osoba: Josef Strouhal
telefon: +420 773 454 036
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
provozní doba v pracovní dny 7:00 - 15:00 hodin

Pořizování zvukových záznamů:

V souladu s ust. § 88 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění pořizují přepravní kontroloři při výkonu své činnosti zvukové záznamy pro účely ochrany práv zaměstnanců přepravní kontroly. Konkrétně se jedná o práva revizora, o ochranu jeho cti např. při osočení z hrubého jednání, při osočení z neoprávněného udělení přirážky, nesprávného postupu při výkonu kontroly, z vyžadování úplatku a dále se jedná o ochranu práv dopravce v případě vymáhání peněžních částek po cestujícím. 

Doba uchování záznamů:

2 měsíce od data jeho pořízení, po uplynutí této doby jsou záznamy zlikvidovány, pokud nejsou důkazním prostředkem pro vymáhání pohledávky v nalézacím řízení u příslušného soudu

Příjemci zvukových záznamů:

na písemné vyžádání orgány činné v trestním řízení, Městská policie, správní orgány při řešení přestupků, soudy. 

Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat na všech linkách MHD provozovaných DPÚL a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy cestujících, jejich spoluzavazadel a živých zvířat. Dále stanovují práva, povinnosti a odpovědnost cestujících a DPÚL – www.dpmul.cz/cestování MHD/podmínky přepravy.