Logo DPmÚL

Odtahová služba


Novinka

Porouchalo se Vám auto a potřebujete odtáhnout? 

Potřebujete odvézt jiný pevný náklad?

Zavolejte na +420 734 369 571 

(na tomto čísle se nedozvíte zda Vám bylo odtaženo vozidlo, číslo slouží pouze k objednávce odtahu např. porouchaného vozidla, palivového vázaného dřeva apod.)

Cena:

Paušální cena, včetně 21% DPH za provedenou službu odtahovým vozidlem z místa provozovatele, ul. Jateční 426, 400 19 ÚL,  je stanovena pásmem dle celkově najetých km – viz tabulka PÁSMA EXTERNÍCH ODTAHŮ

Cena za provedenou službu odtahovým vozidlem nad uvedené maximální pásmo 50 km bude stanovena dle aktuálního kalkulačního listu,  40 Kč/km + 99 Kč jednorázový poplatek za naložení/složení + DPH 21%

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

                               PÁSMA EXTERNÍCH ODTAHŮ

PÁSMO DO KM

cena vč. DPH

20

999

30

1 500

40

2 000

50

2 500

Nad 50

 cena dle kalkulačního listu

 


 
Služba motoristům

Pomocné startování Vašeho vozidla

Nefunkční autobaterie? Vozidlo NASTARTUJEME!

Volejte na tel: 734 369 571

Dojezdová vzdálenost na místo startování------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro potřeby Statutárního města Ústí nad Labem provozujeme odtahovou službu na základě Smlouvy o komplexním zajištění agendy Nucených odtahů.

Parkoviště odtažených vozů je umístěno v areálu autobusové vozovny Předlice v Jateční ulici č. 426, 400 19 Ústí nad Labem a je pro něj vyhrazeno samostatné místo, které je oplocené a elektronicky zabezpečené.

Na základě Smlouvy, je DPmÚL ve věci nucených odtahů v roli provozovatele, tj. vykonavatele příslušného rozhodnutí o odtažení vozidla.

Rozhodnutí o odtažení vozidla není v pravomoci DPmÚL, ale silničního správního orgánu Statutárního města Ústí nad Labem, Policie ČR či Městské policie Ústí nad Labem.


Nucené odtahy


Nucené odtahy jsou rozděleny do kategorií podle toho, kdo o odtahu rozhodl a v jaké fázi se nucený odtah nachází. Přesný popis nuceného odtahu je blíže specifikován v nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2010 (vyvěšeném 8. 10. 2010, účinném od 1. 11. 2010) vydaném Statutárním městem Ústí nad Labem ve znění platných aktualizací.

1. Silniční překážka

 • Marný příjezd vozidla odtahové služby: vozidlo není ještě nakládáno (tzn., nejsou započaty úkony spojené pro naložení vozidla, např. vozidlo není osazeno nakládací botičkou).
 • Odtah započatý: jsou započaty úkony pro naložení vozidla (např. vozidlo je již osazeno minimálně jednou nakládací botičkou).
 • Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky.
 • Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na Parkoviště

2. Blokové čištění

 • Odtah započatý: jsou započaty úkony pro naložení vozidla (např. vozidlo je již osazeno minimálně jednou nakládací botičkou).
 • Nedokončený odtah na místě (Odtah neúplný): výkon na místě s použitím mechanické ruky.
 • Odtah jednosměrný (Odtah úplný): převezení odtahovaného vozidla na Parkoviště, přičemž vozidlo musí být vyzvednuto v den čištění komunikace, pouze po telefonické domluvě s pověřeným pracovníkem výdejního místa a po zaplacení ceny za odtah ve výdejním místě odtahové služby, v opačném případě bude vozidlo vráceno zpět na místo, odkud bylo odstraněno nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelného z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno.
 • Odtah zpětný (dvojitý)1: vozidlo je po dokončení blokového čištění vráceno na místo, odkud bylo odstraněno.

  1
   Komunikace byla, v souladu s opatřením obecné povahy, vydaným silničním správním úřadem v souladu s ustanovením §19a zákona č. 13/1997 Sb., označena z důvodu veřejného pořádku dočasným zákazem stání nebo zastavení. Z důvodu nerespektování výše uvedeného zákazu bylo vlastním pozemní komunikace vozidlo odstraněno a odstaveno na vhodném místě.

  V souladu s ustanovením §19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bylo vozidlo odstraněno a odstaveno na Parkovišti. Po pominutí důvodu pro odstranění vozidla bylo vozidlo vráceno na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelného z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno.

        Odvolání

 • Proti nucenému odtahu vozidla při blokovém čištění komunikací je možné se odvolat k odvolací komisi Statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu města Ústí nad Labem, která zasedá zpravidla 1 x za měsíc.Ceník odtahů 

1. Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu

 •    300,- Kč Marný příjezd vozidla odtahové služby
 •    600,- Kč Odtah započatý
 • 1.900,- Kč Odtah neúplný
 • 2.500,- Kč Odtah úplný / 2.200,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Částku za Marný příjezd vozidla odtahové služby, Odtah započatý a Odtah neúplný mají právo vybírat zaměstnanci DPmÚL střediska Odtahová služba na místě.

V případě nezaplacení celé částky za Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu, DPmÚL uplatní zadržovací právo k zajištění svých pohledávek na náhradu nákladů odtahu.

2. Odtah vozidla při blokovém čištění komunikací

 •    600,- Kč Odtah započatý
 • 1.900,- Kč Odtah neúplný / 1.500,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
 • 2.500,- Kč Odtah úplný (jednosměrný) / 2.200,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
 • 4.000,- Kč Odtah zpětný / 3.500,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Částku za Odtah započatý a Nedokončený odtah na místě mají právo vybírat zaměstnanci DPMÚL střediska Odtahová služba na místě.

Ceny jsou v souladu s nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2010, ve znění platných aktualizací a s usnesením č. 57/2019 představenstva DPmÚL.Platební podmínky:

Poplatek za odtah vozidla je možné uhradit:
 • V hotovosti nebo platební kartou v místě odtahu.
 • V hotovosti nebo platební kartou v DPmÚL v autobusově vozovně Předlice v  Jateční ulici 426, 400 19 Ústí nad Labem.
 • Bankovním převodem ve prospěch účtu 3702411/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Ústí nad Labem. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo protokolu odtahu a do zprávy pro příjemce uvádí majitel vozidla svoje jméno a příjmení a rovněž RZ odtaženého vozidla. Přičemž za okamžik zaplacení se považuje moment, kdy byla příslušná částka připsána na výše uvedený účet. 
Nebude-li dlužná částka uhrazena nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení odtahu, bude pohledávka vymáhána DPmÚL prostřednictvím soudu.Střežení a parkování odtažených vozidel na odstavném parkovišti

 • Zdarma 1. den   (v den odtahu)
 • 150,- Kč/den      (platí pro následující dny)

Vyzvednutí automobilu


1. Překážka - automobil si můžete vyzvednout každý den v areálu DPmÚL v Předlicích, Jateční 426, Ústí nad Labem

2. Blokové čištění - automobil lze vyzvednout po domluvě s Dopravním podnikem, který vyrozumí správce komunikace. Je nutné kontaktovat Dopravní podnik co nejdříve. Jakmile pomine veřejný zájem (je ukončeno blokové čištění) vozidlo se vrací automaticky zpět na původní místo a jedná se o zpětný odtah.


Blokové čištění:

I. Etapa blokového čištění, seznam zde


Veřejná vyhláška - ulice Resslova a přilehlé ulice ke stažení zde
 

Kontakt:

Telefon: 475 652 111, 475 652 223

Technický specialista OS: Bc. Jiří Háček
                                             
                                             Jateční 426
                                             400 19 Ústí nad Labem